Funktionsuddannelser

Funktionsuddannelser

Funktionsuddannelserne er opbygget således, at de indeholder grundlæggende førstehjælpsfaglige kompetencer og desuden specialiserede førstehjælpsfaglige delemner. Funktionsuddannelserne er rettet mod særlige målgrupper og specifikke arbejdsopgaver, jobområder eller kritiske førstehjælpsrelaterede situationer. Varigheden af funktionsuddannelserne varierer fra minimum 420 minutter og op efter.

DFR udvikler løbende rækken af funktionsuddannelser. Det sker dels, når ny evidensbaseret praksis og viden dokumenterer andre behov, og dels når der indrapporteres nye og andre behov og ønsker fra medlemsorganisationer, arbejdspladser, myndigheder, uddannelsesdeltagere, instruktører m.v. Det er DFR´s ambition kontinuerligt at udbyde en dækkende og opdateret liste af relevante og aktuelle funktionsuddannelser.

DFR har udarbejdet en række funktionsuddannelser, der er målrettet specifikke målgrupper og særlige jobfunktioner og arbejdsopgaver. Såfremt førstehjælpskompetencen i jobfunktionen er underlagt en bekendtgørelse, har DFR sikret, at kompetencen opfylder disse krav. Funktionsuddannelser giver interesserede mulighed for at se, hvordan DFR anbefaler uddannelserne sat sammen, så de opfylder både behov og krav. Det vil ligeledes fremgå af den enkelte funktionsbeskrivelse, hvilke meritter og kompetenceniveau uddannelsen sikrer.

Der udbydes flere funktionsuddannelser.
Funktionsuddannelserne er selvstændige og kompetencegivende forløb. De kan afvikles over en eller flere dage.


Færdselsrelateret førstehjælp.
Kursus nr. FUNK-001 / FUNK-002
Varighed 480 minutter + pauser.

Funktionsuddannelsen Færdselsrelateret førstehjælp er kompetencegivende i henhold til kørekortbekendtgørelsen.

Du kan ikke komme op til teoriprøve med mindre du har et førstehjælpsbevis med 4 timers førstehjælp ved hjertestop og 4 timers færdselsrelateret førstehjælp.

Det lovpligtige kursus i færdselsrealateret førstehjælp til består af flg. moduler:

Førstehjælp ved hjertestop.
Færdselsrelateret førstehjælp

Pris pr. hold. kr. 7.000,-

Se mere her

Medborgerførstehjælp.
Kursus nr.: FUNK-003
Varighed 420 minutter + pauser.

Funktionsuddannelsen Medborgerførstehjælp giver et basalt kendskab til førstehjælp og sætter deltageren i stand at handle ved hjertestop, ulykker og visse typer af akut opstået sygdom. Dansk Førstehjælpsråd anbefaler at alle borgere i Danmark som minimum har førstehjælpskompetencer på dette niveau.

Medborgeren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med hjertestop.

Medborgeren kan give Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning - både med og uden en AED (hjertestarter).

Medborgeren kan handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp 1-1-2 - evt. få råd og vejledning via regionernes akuttelefon, lejre personer og yde psykisk førstehjælp.

Medborgeren kender muligheden for hjælp fra den sundhedsfaglige person på alarm 1-1-2.

Deltagerantal: Max. 16 personer.

Pris pr. hold kr. 7.000,- + moms.

Se mere her

Førstehjælp for voksne med ansvar for børn.
Kursus nr.: FUNK-004,
Varighed 420 minutter + pauser.

Funktionsuddannelsen Førstehjælp for voksne med ansvar for børn sætter deltageren i stand til at handle ved hjertestop og fremmedlegemer i luftvejene hos børn. Deltageren kan give relevant førstehjælp ved fald-, slag-, klemme- og snitskader på småbørn. Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst der skyldes forgiftning, indre ætsning, skoldning eller forbrænding hos børn samt ved pludselige sygdomstilfælde der medfører kramper og/eller ændringer i bevidsthedsniveauet hos børn.

Deltagerne kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med hjertestop på barn.

Deltagerne kan give basal genoplivning til et bevidstløst barn uden normal vejrtrækning - både med og uden en hjertestarter.
Deltagerne kender muligheden for hjælp fra den sundhedsfaglige person på alarm 1-1-2.

Deltagerne kan handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp, ved fremmed-legemer i luftvejene, skader og ulykker med børn, og kender mulighederne for at forebygge skader i hverdagen.

Deltagerne kan handle hensigtsmæssigt ved pludselige sygdomstilfælde der medfører kramper og/eller bevidsthedsniveauet hos børn.

Deltagerne kan give relevant førstehjælp ved fald-, slag-, klemme- og snitskader på småbørn. og kan handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst der skyldes forgiftning, indre ætsning, skoldning eller forbrænding hos børn.

Deltagerantal: Max. 16 personer.

Pris pr. hold kr. 7.000,- + moms

Se mere her

 

Førstehjælpere med særligt ansvar.
Kursus nr.: FUNK-005
Varighed 720 minutter + pauser.

Funktionsuddannelsen Førstehjælpere med særligt ansvar henvender sig til f.eks. uniformsbærende personale, personer der har behov for en bred førstehjælpsuddannelse eller personer der ønsker at kunne håndtere store som små hændelser.

Uddannelsen sætter deltageren i stand til at handle ved hjertestopsituationer og ulykker.

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp 1-1-2 – evt. få råd og vejledning via regionernes akuttelefoner, lejre personer og yde psykisk førstehjælp.

Deltageren kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning – både med og uden en hjertestarter.

Deltageren kan yde førstehjælp til små akutte skader, herunder skader på bevægeapparatet, samt kan søge vejledning via akuttelefonen om relevant hjælp til den tilskadekomne.

Deltageren kan yde førstehjælp til akut opståede sygdomme, og kan reagere relevant på den tilskadekomnes tilstand, samt sikre relevant videre hjælp.

Deltagerantal: Max. 16 personer.

Pris kr. 10.000,- + moms

Se mere her


Forsvarets førstehjælpsuddannelse (Førstehjælp højt niveau)
Kursus nr.: FUNK-006
Varighed 1.680 minutter + pauser.

Kurset henvender sig til Militærfolk eller virksomheder og private, som ønsker et udvidet kendskab til førstehjælp.

Dette kursus er den civile del af det eftertragtede militære førstehjælpskursus.

Udannelsen er bygget op over Dansk Førstehjælpsråds kursus i førstehjælp højt niveau, samt NATO standard retningslinjer

for de væbnede styrker.

Særlige bemærkninger:

Funktionsuddannelsen afvikles som et samlet kursusforløb.

Der gives DFR - kursusbevis til de deltagere som gennemfører og består kurset på tilfredsstillende vis.

For ansatte ved forsvaret, samt Hjemmeværnsmedlemmer, kan der ved bestået kursus tilskrives kvalifikationen (Q): 02248592 FØHJUDD, FORSVARETS FØRSTEHJÆLPSUDDANNELSE.
Deltagerantal: Max. 16 personer.

Pris pr. hold kr. 25.000,- + moms.

Se mere her


Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport.

Kursus nr.: FUNK-007.
Varighed 480 minutter.

Funktionsuddannelsen Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport er udviklet i samarbejde med Søfartsstyrelsen. Uddannelsen sætter deltageren i stand til at handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med førstehjælpssituationer ombord på mindre fartøjer eller i forbindelse med søsport.

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp på 1-1-2 eller med andre relevante metoder.

Deltageren kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning – både med og uden en hjertestarter. Deltageren kender muligheden for hjælp fra den sundhedsfaglige person på alarm 1-1-2.

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter og give relevant førstehjælp ved varmepåvirkning eller kuldepåvirkning af en person uanset om påvirkningen er lokalt på huden eller på hele kroppen.

Deltageren kan yde førstehjælp til akut opståede sygdomme og livstruende blødninger og kan sikre relevant videre hjælp.

Deltagerantal: Max. 16 personer.

Pris pr. hold kr. 7.000,- + moms.

Se mere her

 


Førstehjælp på erhvervsuddannelserne.

Kursus nr.: FUNK-008.

Funktionsuddannelserne Førstehjælp på erhvervsuddannelserne, Førstehjælp på erhvervsuddannelserne inkl. færdselsrelateret førstehjælp og Generhvervelse af førstehjælp på erhvervsuddannelserne afvikles på erhvervsuddannelserne i EUD-regi. Uddannelserne er udviklet i et samarbejde mellem Danske Erhvervsskoler, Danske SOSU-skoler, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og Dansk Førstehjælpsråd.

Uddannelsen sætter deltageren i stand til at handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter ved hjertestopsituationer og ulykker og indeholder desuden brancherelateret førstehjælp og forebyggelse.

Kontakt os for nærmere

Se mere her