Kontakt os

(+45) 20713165

Find os på de socialemedier:

Dansk Førstehjælpråds uddannelsesstruktur

Førstehjælpsundervisning med høj aktivitet, og certificerede instruktører er et krav til undervisningen jf. Dansk Førstehjælps Råd (DFR)!
Alle vores førstehjælpskurser der er udarbejdet af Danskførstehjælpsråd følger Dansk Førstehjælpsråds nye uddannelsesstruktur med start fra 2016.

Førstehjælpsuddannelse kan sammensættes af et eller flere førstehjælpsmoduler. Modulerne har hvert sit nøje afpassede faglige indhold og hver sin målrettethed.

DFR´s førstehjælpsuddannelser anvendes som en del af flere bekendtgørelsesfastlagte uddannelsesforløb, herunder bl.a. erhvervelse af kørekort til knallert og kørekort til bil, motorcykel og traktor samt diverse erhvervsuddannelser m.m. Videre samarbejder Dansk Førstehjælpsråd med Børne- og Undervisningsministeriet omkring kvalificering af førstehjælpsundervisningen i folkeskolerne, som p.t. er beskrevet i folkeskoleloven og skal afholdes af lærerne i forbindelse med færdselsundervisningen. Ligesom DFR indgår i samarbejdet omkring førstehjælpen indenfor erhvervsuddannelsesområdet, som løbende vil blive tilpasset de nye planer og struktur.

Herunder finder du de uddannelsesmuligheder vi tilbyder i regi af DFR!

Basisuddannelser

Basisuddannelser er minimumsuddannelser der sætter deltageren i stand til at handle ved f.eks. hjertestop eller ulykker.

Førstehjælp ved hjertestop

Varighed 4 timer.
Førstehjælp ved Hjertestop omhandler bl.a. overlevelseskæden,
hjerte-lunge-redning, brug af AED/ hjertestarter, fjernelse af fremmedlegemer i luftvejen, lejring af bevidstløse og alarmering.
Uddannelsen kan gennemføres selvstændigt eller i sammenhæng med øvrige førstehjælpsuddannelser.

Førstehjælp ved ulykker

Varighed 2 timer.
Førstehjælp ved Ulykker omhandler bl.a. førstehjælpens hovedpunkter og sætter deltageren i stand til at handle på et ulykkessted. Førstehjælp ved ulykker skal altid gennemføres i sammenhæng med basisuddannelsen “Førstehjælp ved Hjertestop” eller en eller flere tilvalgs-uddannelser.

Basal førstehjælp til børn

Varighed 4 timer.
Basal førstehjælp til børn sætter deltageren istand til at handle ved hjertestop og andre livstruende hændelser der involverer børn.
Uddannelsen indeholder bl.a. hjerte-lunge-redning, fjernelse af fremmedlegemer i luftvejen og ‘alarmsymptomer’ ved febersygdomme.

Tilvalgsuddannelser

Tilvalgsuddannelser er førstehjælpsuddannelser der omhandler specifikke førstehjælpsemner. Deltagelse på en tilvalgsuddannelse kræver som udgangspunkt at en eller flere basisuddannelser er gennemført

Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere

Varighed 4 timer.
Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere er kompetencegivende i henhold til kørekortbekendtgørelsen hvis uddannelsen er gennemført i sammenhæng med basisuddannelsen Førstehjælp ved Hjertestop.

Uddannelsen kan gennemføres selvstændigt eller i sammenhæng med øvrige førstehjælpsuddannelser.

Færdselsrelateret førstehjælp for bil/MC/traktor

Varighed 4 timer.
Færdselsrelateret førstehjælp for bil/MC/ traktor er kompetencegivende i henhold til kørekortbekendtgørelsen hvis uddannelsen er gennemført i sammenhæng med basisuddannelsen Førstehjælp ved Hjertestop.

Uddannelsen kan gennemføres selvstændigt eller i sammenhæng med øvrige førstehjælpsuddannelser.

Førstehjælp ved Småskader

Varighed 1½ time.
Førstehjælp ved Småskader sætter deltageren i stand til at kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i forbindelse med småskader, f.eks. fremmedlegemer i hud og øjne, tandskader, næseblod, mindre sår og hudafskrabninger.

Uddannelsen kan gennemføres selvstændigt eller i sammenhæng med øvrige førstehjælpsuddannelser.

Førstehjælp ved Sygdomme

Varighed ½ time.
Førstehjælp ved Sygdomme sætter deltageren i stand til at handle ved sygdomme der medfører ændret bevidsthedstilstand, smerter i bryst- eller bughulen samt vejrtrækningsbesvær.

Uddannelsen kan gennemføres selvstændigt eller i sammenhæng med øvrige førstehjælpsuddannelser.

Førstehjælp ved Blødninger

Varighed 1½ timer.
Uddannelsen kan gennemføres selvstændigt eller i sammenhæng med øvrige førstehjælpsuddannelser.

Uddannelsen kan gennemføres selvstændigt eller i sammenhæng med øvrige førstehjælpsuddannelser.

Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperatur-påvirkninger

Varighed 1 time.
Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger sætter deltageren i stand til at handle ved forbrændinger, hedeslag, forfrysninger og nedkøling.

Uddannelsen kan gennemføres selvstændigt eller i sammenhæng med øvrige førstehjælpsuddannelser.

Førstehjælp ved Kemiske påvirkninger

Varighed ½ time.
Førstehjælp ved Kemiske påvirkninger sætter deltageren i stand til at handle ved forgiftninger samt indre og ydre ætsninger.

Uddannelsen kan gennemføres selvstændigt eller i sammenhæng med øvrige førstehjælpsuddannelser.

Førstehjælp og forebyggelse til børn

Varighed 2½ time.
Førstehjælp og forebyggelse til børn sætter deltageren i stand til at forbygge skader og ulykker med børn og yde relevant førstehjælp ved skader og pludselig sygdom hos børn.
Bemærk, uddannelsen indeholder ikke basal genoplivning til børn.

Uddannelsen kan gennemføres selvstændigt eller i sammenhæng med øvrige førstehjælpsuddannelser.

Førstehjælp ved Skader på bevægeapparatet

Varighed 1½ time.
Førstehjælp ved Skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader sætter deltageren i stand til at handle ved knoglebrud, led- og muskelskader samt ved skader på hovedet.

Uddannelsen kan gennemføres selvstændigt eller i sammenhæng med øvrige førstehjælpsuddannelser.

Funksuddannelser

Funktionsuddannelserne er Dansk Førstehjælpsråds anbefalinger til samlede kursusforløb for særlige fag- eller målgrupper Funktionsuddannelserne består af basisuddannelser, relevante tilvalgsuddannelser og i enkelte tilfælde særtillæg.

Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere

Varighed 8 timer.
Funktionsuddannelsen Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere er kom-petencegivende i henhold til kørekortbekendt-gørelsen.

Uddannelsen kan gennemføres selvstændigt eller i sammenhæng med øvrige førstehjælpsuddannelser.

Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor

Varighed 8 timer.
Funktionsuddannelsen Færdselsrelateret førstehjælp for bil/MC/traktor er kompetence-givende i henhold til kørekortbekendtgørelsen.

Uddannelsen kan gennemføres selvstændigt eller i sammenhæng med øvrige førstehjælpsuddannelser.

Medborgerførstehjælp

Varighed 7 timer.
Funktionsuddannelsen Medborgerførstehjælp giver et basalt kendskab til førstehjælp og sætter deltageren i stand at handle ved hjertestop, ulykker og visse typer af akut opstået sygdom.

Dansk Førstehjælpsråd anbefaler at alle borgere i Danmark som minimum har førstehjælpskompetencer på dette niveau.

Uddannelsen kan gennemføres selvstændigt eller i sammenhæng med øvrige førstehjælpsuddannelser.

Førstehjælp for voksne med ansvar for børn

Varighed 7 timer.
Funktionsuddannelsen Førstehjælp for voksne med ansvar for børn sætter deltageren i stand til at handle ved hjertestop og fremmed-legemer i luftvejene hos børn samt give relevant førstehjælp ved tilskadekomst, forgiftninger og sygdomstilfælde der medfører ændringer i bevidsthed eller vejrtræknings-besvær

Uddannelsen kan gennemføres selvstændigt eller i sammenhæng med øvrige førstehjælpsuddannelser.

Førstehjælpere med særligt ansvar

Varighed 12 timer.
Funktionsuddannelsen Førstehjælpere med særligt ansvar henvender sig til f.eks. uniformsbærende personale, personer der har behov for en bred førstehjælpsuddannelse eller personer der ønsker at kunne håndtere store som små hændelser.

Uddannelsen kan gennemføres selvstændigt eller i sammenhæng med øvrige førstehjælpsuddannelser.

Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport

Varighed 8 timer.
Funktionsuddannelsen Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport sætter deltageren i stand til at handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med førstehjælpssituationer ombord på mindre fartøjer eller i forbindelse med søsport.

Uddannelsen kan gennemføres selvstændigt eller i sammenhæng med øvrige førstehjælpsuddannelser.

Førstehjælp for erhvervschauffører

Varighed 3 timer.
Funktionsuddannelsen sætter deltageren i stand til at handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med førstehjælpssituationer i og omkring trafik samt i situationer som kan opstå i forbindelse med transport, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp på 1-1-2 eller med andre relevante metoder.

Uddannelsen kan gennemføres selvstændigt eller i sammenhæng med øvrige førstehjælpsuddannelser.

Førstehjælp på Erhvervsuddannelserne

Varighed.
Funktionsuddannelsen Førstehjælp på erhvervsuddannelserne afvikles på erhvervsuddannelserne i EUD-regi.
Uddannelsen sætter deltageren i stand til at handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter ved hjertestopsituationer og ulykker og indeholder desuden brancherelateret førstehjælp og forebyggelse

Uddannelsen kan gennemføres selvstændigt eller i sammenhæng med øvrige førstehjælpsuddannelser.

Førstehjælp på erhvervsuddannelserne inkl. færdselsrelateret førstehjælp

Varighed.
Funktionsuddannelsen Førstehjælp på erhvervsuddannelserne inkl. færdselsrelateret førstehjælp afvikles på de erhvervsuddannelser i EUD-regi hvor eleven skal erhverve kørekort som led i erhvervsuddannelsen. Uddannelsen er kompetencegivende jf. Kørekortbekendt-gørelsen

Uddannelsen kan gennemføres selvstændigt eller i sammenhæng med øvrige førstehjælpsuddannelser.

Generhvervelse af Førstehjælp på erhvervsuddannelserne

Varighed.
Funktionsuddannelsen Generhvervelse af Førstehjælp på erhvervsuddannelserne afvikles på erhvervsuddannelserne i EUD-regi. Uddannelsen repeterer tidligere indlærte førstehjælpskompetencer.

Uddannelsen kan gennemføres selvstændigt eller i sammenhæng med øvrige førstehjælpsuddannelser.

Opdateringsuddannelser

Opdateringsuddannelser er uddannelser der opdaterer og vedligeholder allerede indlærte kompetencer.
Det er kun muligt at opdatere basisuddannelser.
Tilvalgsuddannelser skal gennemføres på nu såfremt man ønsker at beholde kompetence for gennemført uddannelse.
Opdateringsuddannelser skal gennemføres efter maksimalt 24 måneder for at beholde kompetence for gennemførte basisuddannelser.

Opdatering af Førstehjælp ved hjertestop

Varighed 3 timer.
Opdateringsuddannelsen repeterer og opdaterer tidligere indlærte kompetencer i forhold til førstehjælp ved hjertestop.
Uddannelsen kan gennemføres selvstændigt eller i sammenhæng med øvrige førstehjælpsuddannelser.

Uddannelsen kan gennemføres selvstændigt eller i sammenhæng med tilvalgsuddannelser.

Opdateringsuddannelse livreddende førstehjælp

Varighed 3 timer.
Opdateringsuddannelsen vedligeholder og opdaterer indholdet af basisuddannelsen Førstehjælp ved ulykker, men opdaterer desuden deltagerens kompetencer inden for en række livreddende førstehjælpstiltag, f.eks. fjernelse af fremmedlegemer i luftvejen, livstruende blødninger og livstruende forbrændinger.

Kontakt kundeservice

Har du brug for hjælp, så kontakt os!
Vi lover at vende tilbage inden for 24 timer i hverdagene.
Haster det, så står vi klar til at hjælpe dig på telefon +45 20713165

Relaterede billeder: