Vagtbestemmelser for rekvirenten

Print Friendly, PDF & Email

 

1.  Vagtbestillingen skal, for at kunne blive effektueret til tiden, være FIRSTaid-REDliv i hænde mindst 4 uger før vagtens afholdelse.
(Hvis ikke andet er aftalt)

2.  FIRSTaid-REDliv kan, på trods af 4 ugers fristens overholdelse, afslå at oprette vagten.

3.  Det påhviler rekvirenten at sørge for egnede vagt- og opholdsfaciliteter med vand, god belysning, strøm og fornøden varme, samt adgang til telefon. (ikke mønttelefon). Kan dette ikke skaffes, kan sanitetsgruppen selv medbringe telt/teltvogn, der er indrettet som vagtrum (Faktureres separat).

4.  Hvor intet andet er aftalt stilles altid med min. 2 Sanitetsfolk, samt evt. observatører / førstehjælpere under uddannelse, idet vagtchefen ud fra oplysningerne og skøn vedrørende arrangementets art og omfang altid vil vurdere og bestemme vagtstyrkens størrelse.

5.  Er de tildelte faciliteter af en særdeles ringe kvalitet, eller andre forhold gør, at vagtchefen skønner at en vagt er uforsvarlig at gennemføre, kan det fremmødte mandskab undlade at oprette vagten. Dette meddeles omgående til rekvirentens kontaktperson.

6.  Vagtmandskabet møder med standartmateriel. Er særlig materiel nødvendigt, fremskaffes det efter aftale og evt. mod særskilt betaling. Rent vand og Juice skal altid være tilstede, til brug ved behandling af skader og visse typer sygdomme.

7.  Der betales normalt et depositum forud, for oprettelse af vagten, gældende fra den til enhver tids fastsatte prisliste. Vagten faktureres efter endt opgave, ud fra fastsatte prisliste. Det fastsatte beløb inkluderer forbrugt materiel, dog undtaget specielmateriale som bl.a. omhandler: køle/varmeposer, Power Wrap kompressionsbind, idealbind, specielplastre, brandsårsmateriel, Specielt akutudstyr, medicinpakning, samt diverse salver.

8.  Kørselsudgifter forbundet med transport af sanitetsfolk og udstyr, afregnes efter flg. takst. (km. kr. 2,50,-). Regning opkræves af FIRSTaid-REDliv og ikke af de enkelte Sanitetsfolk. Medbringes Telt/Campingvogn faktureres dette efter endt opgave, ud fra fastsatte prisliste . Ved store arrangementer afregnes efter aftale/tilbud. Ved arrangementet, hvor der tages entre, afregnes efter tilbud/nærmere regler.

9.  Ved vagter med varighed over 3 timer, skal sanitetsvagten bespises rimelig for rekvirentens regning. Dog skal gratis drikkevare altid være tilgængelig for sanitetsmandskaberne. Dog skal sanitetsvagten almindeligvis ikke forplejes anderledes end øvrige hjælpere ved arrangementet. Sanitetsmandskaberne må ikke nyde øl, vin eller spiritus før og under vagten.

10. Vagtlederen skal altid have oplyst, hvis der er stævnelæge og/eller ambulance m.m. tilstede under arrangementet, samt direkte telefon nummer til disse.

11. Tyveri eller skader af medbragt sanitetsudstyr m.m. påført af, andre end vores sanitetsvagter, SKAL erstattes/byttes til nyt, af rekvirenten.

Omtale:
FIRSTaid-REDliv vil være taknemmelig for en presseomtale, eller gratis annonce i evt. program.

F.eks:
Førstehjælpsberedskabet ved dette arrangement varetages af:

FIRSTaid-REDliv
- Din leverandør af kvalitetskurser i førstehjælp – førstehjælp til dyr – friluftsliv.

Forplejning:
*  Spisetider hvor det er rekvirentens pligt, at sørge for forplejning.
*  Dog kun ved vagter af varighed over 3. Timer.

Mellem kl. 07.00 og kl. 09.00:            Morgenmad
Mellem kl. 11.00 og kl. 13.00:            Frokost/middagsmad/Sandwich
Mellem kl. 17.00 og kl. 19.00:            Aftensmad.
Vagter der strækker sig ud over kl. 22.00:  Aftenskaffe/natmad
Sanitetsvagter og Observatører skal forplejes, men almindeligvis ikke anderledes end øvrige hjælpere ved arrangementet. – Gratis drikkevare skal altid være tilgængelig for sanitetsvagten.

Bemærkninger: